විහාරාධිපතිත්වය

ආරම්භක විහාරාධිපතින් වහන්සේ ගෞරවාර්හ කැකුළාදොළ ධම්මාලෝකාභිදාන ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේ වූහ.

වර්තමානයේ ශාස්ත‍්‍රපති පණ්ඩිත පූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මතිලක ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ විසින් හොබවනු ලබති.