ශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන – දැක්ම

සාම්ප්‍රදායික පාරිවේණික අධ්‍යාපන රටාව සුරක්ෂිත කරගනිමින්, අධ්‍යාපනයේ නවමු මංපෙත් විවරකරදීම හා සුපේශල ශික්ශකාමී භික්‍ෂු පරපුරක් රටට දායාද කිරීම