විහාරාධිපතින් වහන්සේ/ පරිවෙනාධිපතින් වහන්සේ

ලිපිනය – පූජ්‍යපාද මොරපිටියේ ධම්මතිලක නාහිමි,
ශ්‍රී සුධර්මාරාම මහා විහාරය,
රැටියල, ගොවින්න.
12310

දුරකථන අංකය – 034-2250414

e-mail – anuradhatcc@gmail.com

ඔබට තවත් විස්තර අවශ්‍ය නම් මේ හරහා සම්බන්ධ වන්න. හැකි ඉක්මනින් අදාළ තොරතුරු දන්වන්නෙමු.